Městské středisko
sociálních služeb Marie

Vítejte na našich stránkách

Městské středisko sociálních služeb Marie v Náchodě vzniklo sloučením středisek poskytujících sociální služby. Organizace má samostatnou právní subjektivitu, jejím zřizovatelem je Město Náchod a provozuje tyto typy služeb: Domov pro seniory, odlehčovací službu a terénní pečovatelskou službu. Vedení střediska má sídlo v budově Domova pro seniory Marie v Bartoňově ulici. Zaměstnanci dodržují pravidla dle etického kodexu.
Domov pro seniory a odlehčovací služba, určené pro seniory, jsou provozovány v budově Domova pro seniory Marie v Bartoňově ulici.
Terénní pečovatelská služba má sídlo v budovách Harmonie v Rybářské ulici, kde jsou zároveň byty zvláštního určení. Terénní pečovatelská služba slouží okruhu osob potřebujících pomoc z důvodu částečně omezené soběstačnosti v souvislosti s vysokým věkem nebo zdravotním postižením.

Krátce z historie
Městské středisko sociálních služeb MARIE, Bartoňova 1998, Náchod vzniklo k 1.1.2002 sloučením Pečovatelské služby a Domu penzionu pro důchodce Marie. Rozhodnutím zastupitelstva města Náchoda došlo k 1.1.2005 ke sloučení Městského střediska sociálních služeb MARIE s Domem penzionem pro důchodce Harmonie, Rybářská 1810/1819, Náchod. Zřizovatelem je Město Náchod.

Městské středisko sociálních služeb (dále jen MěSSS) je příspěvková organizace s právní subjektivitou, jejíž hlavní činností je poskytování sociálních služeb především pro občany s trvalým bydlištěm v Náchodě a spádových obcích Lipí, Jizbice, Babí, Pavlišov. Ve své činnosti se řídí zákony, obecně platnými předpisy, rozhodnutími
a pokyny Zřizovatele.

Městské Středisko Sociálních Služeb Marie historie 01

HISTORIE

V souvilosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškami, kterými se provádějí některá ustanovení tohoto zákona, ve znění pozdějších předpisů, byly k 1.1.2007 provedeny významné změny v typech poskytovaných služeb, tj. přeměna Domu penzionu pro důchodce Marie a Domu s pečovatelskou službou Marie, Bartoňova 1998, Náchod na Domov pro seniory Marie. Dům penzion pro důchodce Harmonie, Rybářská 1810/1819, Náchod se vyprofiloval jako nájemní byty s pečovatelskou službou. Pečovatelská služba v Hurdálkově ulici zůstala zachována.

Ke konci roku 2007 bylo středisko terénní pečovatelské služby sloučeno s pracovištěm Harmonie I a II a přestěhováno z Hurdálkovy ulice do budovy Harmonie I, Rybářská 1810.

Střediska

Organizační struktura MěSSS MARIE se podle typu poskytovaných sociálních služeb člení na 3 vnitroorganizační jednotky, dále jen střediska:

Domov pro seniory Marie

se sídlem v Náchodě, Bartoňova 1998
telefon: 491 423 478, 736 490 340
e-mail: stredisko.marie@messs-na.cz
vedoucí střediska: Helena Kubečková Burianová

Odlehčovací pobytová služba v Domově pro seniory Marie

se sídlem v Náchodě, Bartoňova 1998
telefon: 491 423 478, 736 490 340
e-mail: stredisko.marie@messs-na.cz
vedoucí střediska: Helena Kubečková Burianová

Pečovatelská služba

se sídlem v Náchodě, Rybářská 1810
telefon: 491 426 539, 736 490 332
e-mail: pecovatelska.sluzba@messs-na.cz
vedoucí střediska: Mgr. Petra Šafářová

Městské Středisko Sociálních Služeb Marie Ilustrace 1

Kontakty

Městské středisko sociálních služeb Marie

Bartoňova ul., čp.1998
547 01 Náchod
IČO 70947589

Ředitel: Mgr. Jaromír Vejrych
mob.: 736 490 336
tel.: 491 423 478
e-mail: stredisko.marie@messs-na.cz
Datová schránka: sz2k52j

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl Pr., vložka číslo 166