Domov pro seniory Marie v Náchodě

Stručné informace o typech služeb poskytovaných v Městském středisku sociálních služeb MARIE
Domov pro seniory Marie v Náchodě, Bartoňova 1998

Kontakt
Sociální pracovnice Mgr. Ivana Coufalová, Domov pro seniory Marie, Bartoňova 1998, Náchod.
Telefon 491 423 478, 736 490 344, e-mail: stredisko.marie@messs-na.cz

Poslání
Domov pro seniory Marie poskytuje sociální a ošetřovatelské služby seniorům za podmínek stanovených Radou města Náchoda. Je zařízením rodinného typu sloužící seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, ať již z důvodu věku nebo zdravotního stavu a potřebují pravidelnou pomoc druhých lidí k tomu, aby mohli žít důstojným, samostatným, aktivním a společenským životem. Individuálním přístupem každého člena pracovního týmu usiluje zařízení o vytváření pocitu bezpečí, jistoty a přirozeného domácího prostředí, ve kterém mohou žít senioři podle svých zvyklostí a přání.

Cíle
Cílem zřízení Domova pro seniory Marie je vytvořit pro občany s trvalým bydlištěm ve městě Náchodě domov rodinného typu, kde mají umožněno za pomoci speciálně vzdělaného personálu zachovat si co nejdéle soběstačnost v prostředí svého soukromí při zachování co nejširších kontaktů s rodinou, příbuznými a přáteli. Posláním zařízení je zajistit co nejvyšší kvalitu života v kruhu blízkých osob. Úsilím o vytváření přirozeného domácího prostředí se snažíme seniorům zabezpečit maximální možnou pohodu a smysluplné prožívání podzimu života.

K naplnění poslání slouží zařízení tyto dílčí cíle

  1. Koncepce bezbariérové budovy složené ze samostatných bytových jednotek s vlastním sociálním zařízením, vybavených kuchyňskou linkou, které poskytuje maximální soukromí pro jednotlivce i páry. Další vybavení bytové jednotky je ponecháno na přání a možnostech uživatele tak, aby bylo zajištěno co nejpřirozenější prostředí jeho domova. Společné prostory jsou uspořádány tak, aby bylo možno zajistit péči i uživatelům s pohybovými potížemi.
  2. Individuální plánování služeb je založeno na zachování a posilování takových schopností a dovedností uživatele, které mu umožňují míru soběstačnosti v sebeobsluze, kterou je schopen zvládnout.
  3. Vztahy mezi uživateli služeb a personálem jsou založeny na vzájemném partnerství, což je zakotveno v dokumentech zařízení.
  4. Profesionalita personálu je zabezpečena jeho pečlivým výběrem a cyklickým proškolováním zaměřeným na růst profesních i osobnostních kvalit.
  5. Kultura řízení organizace je zaměřena jak na vysokou profesionální úroveň pracovníků tak i na kvalitu mezilidských vztahů.
  6. Zařízení má vybudovanou síť spolupracujících organizací, které umožňují zabezpečit začlenění zařízení do široké společnosti.

Okruhy osob, kterým je péče určena

– mladší senioři (65 – 80 let);

– starší senioři (nad 80 let);

– senioři trvale závislí na pomoci druhé osoby;

Podmínkou k přijetí do zařízení je trvalé bydliště ve městě Náchodě, minimálně tři roky v době podání žádosti k přijetí.

Co nabízíme
Domov pro seniory Marie nabízí trvalé ubytování v samostatných bytech vybavených vlastním nábytkem uživatelů. V Domově je možné ubytování v 58 jednolůžkových pokojích. Do bytových jednotek je zaveden internet, náklady na přípojku a poplatky jeho užívání hradí uživatel ze svých finančních prostředků, poskytovatel zajistí administrativní úkony, internet lze užívat časově neomezeně. Zařízení poskytuje služby seniorům, kteří dovršili věk přiznání starobního důchodu a mají sníženou schopnost zajistit si osobní péči, kontakt se společností a veřejnými institucemi i kontakt s vlastní rodinou a potřebují pomoc druhé osoby v denních i nočních hodinách.

Kdo Vám bude pomáhat
Péče je zajištěna kvalifikovaným personálem z řad pečovatelek i zdravotních sester a je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, celoročně.

Jak služba vypadá
Stravu si může uživatel připravit sám nebo je mu nabídnuta v Domově Marie dodavatelsky. Úklid a praní prádla je zahrnut do ceny ubytování a je zajišťován personálem Domova Marie.
Přístup do budovy a pohyb po ní zvládne i uživatel invalidního vozíku. V areálu Domova Marie může využívat všech společných prostor a společných zařízení i dalších služeb, které jsou Domovem Marie nabízeny. Nabízíme příjemné zázemí vybudované na kvalitě vztahů rodinného typu seniorům, kteří se dostali do situace, kdy je pro ně pomoc druhé osoby nezbytná.

Co Vám nemůžeme poskytnout

Neposkytujeme péči lidem s potřebou nepřetržité osobní asistence a trvalého dohledu. Neposkytujeme péči osobám, které vyžadují specializovanou péči v domovech se zvláštním režimem (např. při Alzheimerově chorobě, demencích, různých typech závislostí, při stavech ohrožujících sebe nebo okolí, při onemocněních spojených se sklonem k útěkům a při kombinovaném smyslovém postižení sluchu a zraku – hluchoslepí) a lidem s potřebou nepřetržité péče ve zdravotnickém zařízení. Dále neposkytujeme péči osobám závislým na drogách, alkoholu nebo jiných návykových látkách, osobám trpícím infekčními onemocněními.
Neposkytujeme péči lidem se speciálními nároky při psychických poruchách a psychických onemocněních a lidem s potřebou specifické péče ve zdravotnickém zařízení.
Neposkytujeme péči formou nepřetržité osobní asistence.

Kolik za službu zaplatíte
Úhrada se skládá z několika částí. První část je tvořena platbou za ubytovací den, kterou tvoří poplatky za energie (teplo, elektřina, teplá a studená voda a služby – úklid, praní a drobné opravy prádla a ošacení, žehlení) a další náklady spojené s ubytováním. Částka za ubytovací den je stanovena na 280,- Kč.
Další část úhrady tvoří cena za stravování, která je účtována těm, kteří chtějí stravu zajistit dodavatelsky. Cenu za stravu určují dodavatelé. Dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách je stanovena celodenní strava ve výši 255,- Kč (úhrada za oběd 115,- Kč). Úhrada za stravu dodavatele Oblastní nemocnice Náchod, a.s. je za snídani 75,- Kč, za oběd 115,- Kč a večeři 65,- Kč. Dodavatel Rubena, s.r.o. cena za oběd 117,- Kč.

Poslední částí je úhrada služeb poskytovaných ve shodě s typem závislosti na péči vyjádřené stupněm příspěvku na péči. Každý uživatel služeb v Domově pro seniory Marie má ze zákona zaručeno, že po zaplacení úhrady za ubytování a stravování mu musí zůstat 15% z jeho příjmu. Zřizovatel – Město Náchod svou dotací pokrývá zbývající část nákladů, které jsou nezbytné k zajištění provozu Domova pro seniory Marie. Proto je nutné při přijímání do našeho zařízení dodržet pravidla stanovená Radou Města, která najdete v příloze – Pravidla pro poskytování sociální služby v Domově pro seniory Marie.

Jak o službu požádat
Je nutné vyplnit žádost o umístění, kterou najdete v příloze a zaslat ji na kontaktní adresu Městské středisko sociálních služeb MARIE, Náchod, Bartoňova 1998 (viz kontakt v záhlaví). Na základě projednání a rozhodnutí rozmísťovací komise MěSSS Marie uzavře organizace s uživatelem smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory. O této skutečnosti bude informována Rada města Náchoda. Vaše případné dotazy zodpoví pracovnice uvedené v odstavci „Kontakty“.

Dokumenty ke stažení (formát pdf)

Žádost o umístění
Potvrzení lékaře
Potvrzení o bezinfekčnosti
Pravidla pro poskytování sociální služby v Domově pro seniory Marie

Ceník služeb za ubytování v Domově pro seniory

Informace o zpracování osobních údajů – uživatel
Informace o zpracování osobních údajů – kontaktní osoba