Odlehčovací služba

Kontakty:
Sociální pracovnice Mgr. Ivana Coufalová, Domov pro seniory Marie, Bartoňova 1998, Náchod
telefon: 491 423 478 , 736 490 344, e-mail: stredisko.marie@messs-na.cz

Cíle a poslání:
Cílem zřízení této služby je vytvořit především pro občany z Náchoda, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí, zázemí, které umožní regeneraci sil pro tuto péči. Vytvořením pocitu jistoty, že po dobu nutnou je o jejich blízkého postaráno v domově rodinného typu, kde mají umožněno za pomoci speciálně vzdělaného personálu udržet své zvyklosti v prostředí svého soukromí při zachování co nejširších kontaktů s rodinou, příbuznými a přáteli. Úsilím o vytváření přirozeného domácího prostředí se snažíme seniorům zabezpečit maximální možnou pohodu a smysluplné prožívání doby, kterou musí strávit mimo svůj domov.

Okruhy osob, kterým je péče určena
Odlehčovací služba v Domově pro seniory Marie je určena seniorům, kteří dovršili věk přiznání starobního důchodu a zdravotně postiženým osobám od 27 let věku a mají sníženou schopnost zajistit si osobní péči a potřeby každodenního života. K zajištění těchto úkonů pro svůj život potřebují pomoc druhé osoby. Tuto péči jim zajišťuje pečující osoba v domácím prostředí, která potřebuje odpočinek nebo zařízení svých záležitostí na přechodnou dobu. Služba není určena osobám s potřebou osobní asistence a trvalého dohledu. Neposkytuje péči osobám, které vyžadují specializovanou péči v domovech se zvláštním režimem (např. při Alzheimerově chorobě, demencích, různých typech závislostí, při stavech ohrožujících sebe nebo okolí, při onemocněních spojených se sklonem k útěkům a při kombinovaném smyslovém postižení sluchu a zraku – hluchoslepí) a lidem s potřebou nepřetržité péče ve zdravotnickém zařízení. Zařízení neposkytuje péči osobám závislým na drogách, alkoholu nebo jiných návykových látkách, osobám trpícím infekčními onemocněními. Osobám trvale upoutaným na lůžko je služba poskytována dle individuálního stavu a možností zařízení.

Co nabízíme a kdo Vám bude pomáhat?
Po dobu pobytu v našem zařízení se senior může účastnit veškerého dění v Domově pro seniory Marie. Služba je zajišťována stejným personálem jako v Domově pro seniory Marie. Způsob zajišťování služeb je shodný se zajištěním služby Domov pro seniory Marie.

Co Vám nemůžeme poskytnout?
Neposkytujeme péči lidem se speciálními nároky při psychických poruchách a onemocněních a lidem s potřebou specifické péče ve zdravotnickém zařízení. Neposkytujeme péči formou nepřetržité osobní asistence. Naše služba nenahrazuje péči v léčebně dlouhodobě nemocných ani v rehabilitačním zařízení.

Kolik za službu zaplatíte?
Dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách je stanovena celodenní strava ve výši 255,- Kč (úhrada za oběd 115,- Kč). Cena je určena rovněž jako v Domově pro seniory Marie za pobytový den, který pro tuto službu činí 280,- Kč. Cenu za stravu určují dodavatelé. Úhrada za stravu dodavatele Oblastní nemocnice Náchod, a.s. je za snídani 75,- Kč, za oběd 115,- Kč a večeři 65,- Kč. Dodavatel Rubena, s.r.o. cena za oběd 117,- Kč. Další poplatky určuje Úhrada úkonů pro odlehčovací službu, kterou najdete v oddíle Dokumenty ke stažení pod tímto textem. Senioři nemající trvalé bydliště v Náchodě připlácejí na pobytový den 100,- Kč z důvodu kompenzace dotace služby Městským úřadem v Náchodě. Další úhrady se neliší.

Jak o službu požádat?
Podobně jako v Domově pro seniory Marie, existují pravidla pro přijetí na odlehčovací službu, která naleznete v oddíle Dokumenty ke stažení pod tímto textem. V případě nezájmu občanů mající trvalý pobyt v Náchodě je možné nabídnout službu zájemcům trvalým bydlištěm mimo Náchod. Žadatel o službu musí vyplnit Žádost a Potvrzení lékaře, jejichž tiskopisy rovněž najdete v oddíle Dokumenty ke stažení pod tímto textem. U každého žadatele je provedeno sociální šetření. Na základě tohoto šetření a posouzení zdravotního stavu žadatele je rozhodnuto o přijetí komisí při Domově pro seniory Marie. Žádost musí být doručena nejpozději 3 týdny před požadovaným nástupem na odlehčovací službu, aby bylo možno provést veškeré potřebné úkony. Vaše případné dotazy zodpovíme na našich telefonních číslech uvedených v odstavci „Kontakty“.

Dokumenty ke stažení:
Žádost o poskytnutí odlehčovací služby
Potvrzení lékaře
Potvrzení o bezinfekčnosti
Pravidla pro poskytování odlehčovací pobytové služby v Domově pro seniory Marie

Úhrada úkonů sociálních služeb – odlehčovací pobytová služba

Informace o zpracování osobních údajů – uživatel
Informace o zpracování osobních údajů – kontaktní osoba