Odlehčovací služba

Kontakty:
Sociální pracovnice Mgr. Ivana Coufalová, Domov pro seniory Marie, Bartoňova 1998, Náchod
telefon: 491 423 478 , 736 490 344
, e-mail: stredisko.marie@messs-na.cz

Cíle a poslání:
Cílem zřízení této služby je vytvořit především pro občany z Náchoda, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí, zázemí, které umožní regeneraci sil pro tuto péči. Vytvořením pocitu jistoty, že po dobu nutnou je o jejich blízkého postaráno v domově rodinného typu, kde mají umožněno za pomoci speciálně vzdělaného personálu udržet své zvyklosti v prostředí svého soukromí při zachování co nejširších kontaktů s rodinou, příbuznými a přáteli. Úsilím o vytváření přirozeného domácího prostředí se snažíme seniorům zabezpečit maximální možnou pohodu a smysluplné prožívání doby, kterou musí strávit mimo svůj domov.

Okruhy osob, kterým je péče určena
Odlehčovací služba v Domově pro seniory Marie je určena seniorům, kteří dovršili věk přiznání starobního důchodu a zdravotně postiženým osobám od 27 let věku a mají sníženou schopnost zajistit si osobní péči a potřeby každodenního života. K zajištění těchto úkonů pro svůj život potřebují pomoc druhé osoby. Tuto péči jim zajišťuje pečující osoba v domácím prostředí, která potřebuje odpočinek nebo zařízení svých záležitostí na přechodnou dobu. Služba není určena osobám s potřebou osobní asistence a trvalého dohledu. Neposkytuje péči osobám, které vyžadují specializovanou péči v domovech se zvláštním režimem (např. při Alzheimerově chorobě, demencích, různých typech závislostí, při stavech ohrožujících sebe nebo okolí, při onemocněních spojených se sklonem k útěkům a při kombinovaném smyslovém postižení sluchu a zraku – hluchoslepí) a lidem s potřebou nepřetržité péče ve zdravotnickém zařízení. Osobám trvale upoutaným na lůžko je služba poskytována dle individuálního stavu a možností zařízení.

Co nabízíme a kdo Vám bude pomáhat?
Po dobu pobytu v našem zařízení se senior může účastnit veškerého dění v Domově pro seniory Marie. Služba je zajišťována stejným personálem jako v Domově pro seniory Marie. Způsob zajišťování služeb je shodný se zajištěním služby Domov pro seniory Marie.

Co Vám nemůžeme poskytnout?
Neposkytujeme péči lidem se speciálními nároky při psychických poruchách a onemocněních a lidem s potřebou specifické péče ve zdravotnickém zařízení. Neposkytujeme péči formou nepřetržité osobní asistence. Naše služba nenahrazuje péči v léčebně dlouhodobě nemocných ani v rehabilitačním zařízení.

Kolik za službu zaplatíte?
Cena je určena rovněž jako v Domově pro seniory Marie za pobytový den, který pro tuto službu činí 250,- Kč a cena stravy dodavatel Oblastní nemocnice Náchod, a.s.  ve výši 48,- Kč snídaně, oběd 92,- Kč, večeře 60,- Kč. Dodavatel Rubena, s.r.o. cena za oběd 95,- Kč. Další poplatky určuje Úhrada úkonů pro odlehčovací službu, kterou najdete v oddíle Dokumenty ke stažení pod tímto textem. Senioři nemající trvalé bydliště v Náchodě připlácejí na pobytový den 100,- Kč z důvodu kompenzace dotace služby Městským úřadem v Náchodě. Další úhrady se neliší.

Jak o službu požádat?
Podobně jako v Domově pro seniory Marie, existují pravidla pro přijetí na odlehčovací službu, která naleznete v oddíle Dokumenty ke stažení pod tímto textem. V případě nezájmu občanů mající trvalý pobyt v Náchodě je možné nabídnout službu zájemcům trvalým bydlištěm mimo Náchod. Žadatel o službu musí vyplnit Žádost a Potvrzení lékaře, jejichž tiskopisy rovněž najdete v oddíle Dokumenty ke stažení pod tímto textem. U každého žadatele je provedeno sociální šetření. Na základě tohoto šetření a posouzení zdravotního stavu žadatele je rozhodnuto o přijetí komisí při Domově pro seniory Marie. Žádost musí být doručena nejpozději 3 týdny před požadovaným nástupem na odlehčovací službu, aby bylo možno provést veškeré potřebné úkony. Vaše případné dotazy zodpovíme na našich telefonních číslech uvedených v odstavci „Kontakty“.

Dokumenty ke stažení:
Žádost o poskytnutí odlehčovací služby
Potvrzení lékaře
Potvrzení o bezinfekčnosti
Pravidla pro poskytování odlehčovací pobytové služby v Domově pro seniory Marie

Úhrada úkonů sociálních služeb – odlehčovací pobytová služba

Informace o zpracování osobních údajů – uživatel
Informace o zpracování osobních údajů – kontaktní osoba