Historie

Krátce z historie
Městské středisko sociálních služeb MARIE, Bartoňova 1998, Náchod vzniklo k 1.1.2002 sloučením Pečovatelské služby a Domu penzionu pro důchodce Marie. Rozhodnutím zastupitelstva města Náchoda došlo k 1.1.2005 ke sloučení Městského střediska sociálních služeb MARIE s Domem penzionem pro důchodce Harmonie, Rybářská 1810/1819, Náchod. Zřizovatelem je Město Náchod.

Městské středisko sociálních služeb (dále jen MěSSS) je příspěvková organizace s právní subjektivitou, jejíž hlavní činností je poskytování sociálních služeb především pro občany s trvalým bydlištěm v Náchodě a spádových obcích Lipí, Jizbice, Babí, Pavlišov.Ve své činnosti se řídí zákony, obecně platnými předpisy, rozhodnutími a pokyny Zřizovatele.

V souvilosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškami, kterými se provádějí některá ustanovení tohoto zákona, ve znění pozdějších předpisů, byly k 1.1.2007 provedeny významné změny v typech poskytovaných služeb, tj. přeměna Domu penzionu pro důchodce Marie a Domu s pečovatelskou službou Marie, Bartoňova 1998, Náchod na Domov pro seniory Marie. Dům penzion pro důchodce Harmonie, Rybářská 1810/1819, Náchod se vyprofiloval jako nájemní byty s pečovatelskou službou. Pečovatelská služba v Hurdálkově ulici zůstala zachována.

Ke konci roku 2007 bylo středisko terénní pečovatelské služby sloučeno s pracovištěm Harmonie I a II a přestěhováno z Hurdálkovy ulice do budovy Harmonie I, Rybářská 1810.